English Version

 بزرگداشت « عارف قزوينی » در تالا ر وحدت 

گروه موسيقی : « نهفت » در روزهای 13 و14 آذر ماه در تالا ر وحدت بزرگداشت « عارف قزوينی » را برگزار می کند .
 به گزارش خبرگزاری مهر « جهانشاه صارمی » سرپرست ، تنظيم کننده و نوازنده تار و سه تار گروه موسيقی«  نهفت » گفت : در اين برنامه به ياد« عارف قزوينی » قطعاتی را از وی در قالب گروه نوازی وتکنوازی اجرا می کنيم .
 وی ادامه داد : در بخش اول ، « پيش در آمد شور » از «يوسف فروتن » ، تصنيف های « چه شورها » و« دل هوس سبزه وصحرا ندارد » از عارف قزوينی ، « رنگ شور » اثر«رکن الدين مختاری » ، « چهار مضراب ابوعطا » اثر « حسين عليزاده » و« رنگ ابوعطا » اثر « درويش خان » اجرا می شود . همچنين در بخش دوم ، تصنيف های « نمی دانم چه در پيمانه کردی » ، « نکنم اگر چاره » ، « گريه کن »  و « ازخون جوانان وطن » از « عارف قزوينی » ، « رنگ افشاری » از « فرامرز پايور » ، « قطعه کاروان » اثر « ابوالحسن صبا » به همراه تکنوازی های تار ، سنتور ونی اجرا خواهد شد .
« صارمی » در مورد ترکيب گروهش گفت : « امير اثنی عشری » خواننده گروه است که به همراه سازهای تار ، سه تار ، سنتور ، بم تار ، نی ، تنبک وقيچک به اجرای قطعات می پردازد .